Link Menu Expand Document (external link)

Trigonometrie

10 Apr 2023

Oblast goniometrie, která je věnována užití goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících, bývá označována jako trigonometrie.

Sinová věta

Pro každý trojúhelník ABCABC, jehož vnitřní úhly mají velikosti α,β,γ\alpha , \beta, \gamma a strany a,b,ca,b,c platí

asinα=bsinβ=csinγ\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}

Slovy:
Poměr délek stran trojúhelníku se rovná poměru sinů velikostí protilehlých úhlů.
Sinovou větu používáme při řešení trojúhelníku, jsou-li dány

  • délka jedné strany a velikosti dvou úhlů - vypočítáme délku strany;
  • délky dvou stran a velikost úhlů proti jedné z nich - vypočítáme velikost úhlu.

Kosinová věta

Pro každý trojúhelník ABCABC, jehož strany mají délky a,b,ca,b,c a jehož vnitřní úhel proti stran+ BCBC má velikost α\alpha platí

a2=b2+c22bccosα.a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.

Kosinovou větu používáme pokud jsou zadané

  • délky všech stran trojúhelníku (a chceme určit vnitřní úhly)
  • délky dvou stran a úhel jimi sevřený

Další trigonometrické věty

Pro poloměr rr kružnice opsané trojúhelníku ABCABC platí

r=a2sinα=b2sinβ=c2sinγ.r = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma}.

Pro obsah SS každého trojúhelníku ABCABC, jehož vnitřní úhly mají velikost α,β,γ\alpha , \beta , \gamma platí

S=12absinγ=12bcsinα=12acsinβS = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} bc \sin \alpha = \frac{1}{2} ac \sin \beta