Link Menu Expand Document (external link)

Posloupnosti

22 Feb 2023

Definice posloupnosti

Posloupnost je funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel N\N nebo její část.

Každá funkce, jejímž definičním oborem je množina N\N, se nazývá nekonečná posloupnost.
Každá funkce, jejíž definiční obor je množina všech přirozených čísel nn0n \leq n_0, kde n0n_0 je pevně dané číslo z N\N, se nazývá konečná posloupnost.

U posloupností nehovoříme o hodnotě funkce v bodě nn, ale o nn-tém členu posloupnosti.

Způsoby zápisu posloupnosti

  1. Vzorcem, pro nn-tý člen
    • značení mírně odlišné od funkcí: (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty
  2. Výpisem prvních několika členů: an:4,2,4,2,a_n: -4, -2, -4, -2, \ldots

Rekurentní vyjádření

Rekurentní vzorec určuje člen posloupnosti pomocí znalosti jednoho nebo více předcházejících členů. Součástí každého rekurentního vzorce musí být zadání prvního, případně několika prvních členů posloupnosti. Nevýhodou zadání pomocí rekurentního vzorce je to, že libovolný člen posloupnosti můžeme určit jen tehdy, pokud známe členy předcházející.

Př.:

a1=4an+1=an+3\begin{aligned} a_{1} &= 4\\ a_{n + 1} &= a_n + 3 \end{aligned}

Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost je nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Rekurentní vyjádření tedy je:

a1=1a2=1an+2=an+1+an\begin{aligned} a_{1} &= 1\\ a_{2} &= 1\\ a_{n+2} &= a_{n+1} + a_{n} \end{aligned}

Vlastnosti posloupností

Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá rostoucí, právě tehdy když pro všechna r,sNr, s \in \N platí: Je-li r<sr < s, pak ar<asa_r < a_s (neboli an<an+1a_n < a_{n+1}).
Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá klesající, právě tehdy když pro všechna r,sNr, s \in \N platí: Je-li r<sr < s, pak ar>asa_r > a_s (neboli an>an+1a_n > a_{n+1}).

Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá neklesající, právě tehdy když pro všechna r,sNr, s \in \N platí: Je-li r<sr < s, pak arasa_r \leq a_s.
Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá nerostoucí, právě tehdy když pro všechna r,sNr, s \in \N platí: Je-li r<sr < s, pak arasa_r \geq a_s.

Posloupnosti, které jsou nerostoucí nebo neklesající, se nazývají monotónní posloupnosti.

Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá shora omezená, právě když existuje reálné číslo hh takové, že pro všechna nNn \in \N je anha_n \leq h.
Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá nerostoucí, právě když existuje reálné číslo dd takové, že pro všechna nNn \in \N je anda_n \geq d.

Posloupnost se nazývá omezená, právě když je shora omezená a zároveň zdola omezená.

Matematická indukce

Matematická indukce je typ důkazu, který se používá pro tvrzení týkající se přirozených čísel. Věty typu:

Pro všechna přirozená čísla nn platí V(n)V(n)

Přitom V(n)V(n) vyjadřuje nějakou vlastnost přirozených čísel, která je vyjádřena rovnicí nebo nerovnicí apod.

Důkaz matematickou indukcí se skládá ze dvou částí :

  1. Dokážeme, že V(n)V(n) platí pro n=1n = 1
  2. Pro každé přirozené číslo kk dokážeme: Jestliže platí V(k)V(k), pak platí V(k+1)V(k + 1).

Aritmetická posloupnost

Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá aritmetická, právě když existuje takové reálné číslo dd, že pro každé přirozené číslo nn je

an+1=an+da_{n+1} = a_n + d

Číslo dd se nazývá diference aritmetické posloupnosti.

V aritmetické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty s diferencí dd platí pro každé nNn \in \N

an=a1+(n1)da_n = a_1 + (n-1)d

V aritmetické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty s diferencí dd platí pro všechna r,sNr, s \in \N

as=ar+(sr)da_s = a_r + (s-r)d

Součet prvních nn členů aritmetické posloupnosti

Pro součet sns_n prvních nn členů aritmetické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty, tj. pro a1+a2++ana_1 + a_2 + \ldots + a_n, platí:

sn=a1+an2ns_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n

Geometrická posloupnost

Posloupnost (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty se nazývá geometrická, právě když existuje takové číslo qq, že pro každé přirozené číslo nn je

an+1=anqa_{n+1} = a_n \cdot q

Číslo qq se nazývá kvocient geometrické posloupnosti.

V geometrické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty s kvocientem q0q \ne 0 platí pro každé nNn \in \N

an=a1qn1a_n = a_1 \cdot q^{n-1}

V geometrické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty s kvocientem q0q \ne 0 platí pro všechna r,sNr, s \in \N

as=arqsra_s = a_r \cdot q^{s-r}

Součet prvních nn členů geometrické posloupnosti

Pro součet sns_n prvních nn členů geometrické posloupnosti (an)n=1(a_n)_{n=1}^\infty s kvocientem qq platí:

a) je-li q=1q = 1, pak

sn=a1ns_n = a_1 \cdot n

b) je-li q1q \ne 1, pak

sn=a1qn1q1s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}