Link Menu Expand Document (external link)

Algoritmizace a programování

22 Feb 2023

Algoritmy

Algoritmus je popis řešení úlohy (postup) pomocí řady elementárních kroků srozumitelných počítači. Je to jakýsi teoretický princip řešení problému (oproti přesnému zápisu v konkrétním programovacím jazyce). Obecně se ale algoritmus může objevit v jakémkoli jiném vědeckém odvětví.

Vlastnosti algoritmů

V užším smyslu se slovem algoritmus označují takové postupy, které splňují některé silnější požadavky:

Elementárnost
Algoritmus se skládá z konečného počtu jednoduchých (elementárních) kroků.

Konečnost (finitnost)
Každý algoritmus musí skončit v konečném počtu kroků.

Obecnost (univerzálnost)
Algoritmus neřeší jeden konkrétní problém (např. jak spočítat 3*5), ale obecnou třídu obdobných problémů (např. jak spočítat součin dvou celých čísel), má širokou množinu možných výstupů.

Determinovanost
Algoritmus je determinovaný, pokud za stejných podmínek (pro stejné vstupy) poskytuje stejný výstup.

Determinismus
Každý krok algoritmu musí být jednoznačně a přesně definován; v každé situaci musí být naprosto zřejmé, co a jak se má provést, jak má provádění algoritmu pokračovat.

Výstup
Algoritmus má alespoň jeden výstup, veličinu, která je v požadovaném vztahu k zadaným vstupům, a tím tvoří odpověď na problém, který algoritmus řeší.

Některé problémy lze řešit více způsoby - různými algoritmy, které se mohou svým postupem značně lišit. Naší snahou je vybrat pro řešení problému takový algoritmus, který je:

 • nejefektivnější
 • řeší problém v co nejkratším čase
 • přehledný
 • srozumitelný

Zápis algoritmů

Algoritmy můžeme zapisovat slovně nebo graficky, například pomocí tzv. vývojových diagramů

 • Slovní zápis většinou se používá pro jednodušší postupy
 • Grafický zápis - využívá grafické symboly, které mají předem definovaný význam. Nejrozšířenější formy grafického zápisu jsou vývojové diagramy

Vývojové diagramy

Ke kreslení vývojových diagramů používáme standardní grafické symboly

Začátek a konec algoritmu

Každý zápis vývojového diagramu musí začínat značkou Start a končit značkou konec. V diagramu se musí vyskytnout obě značky vždy jen jednou.

Start programu

Vstup a výstup dat

Data jsou digitalizované informace. Mohou to být čísla, texty, písmena apod. Většinou zadáme vstupní proměnné do vzorců nebo hodnoty, s nimiž pracujeme v průběhu programu.

Vstup_vystup

Příkaz

V obecném pojetí může jít o jakýkoli příkaz, většinou jde o matematické operace či přiřazení, např. x:=a+bx:= a+ b

Příkaz

Rozhodování (větvení)

Pro značku rozhodování můžeme použít jen výraz, na která lze odpovědět ANO nebo NE

Rozhodovani

Příkaz cyklu

Používá se pro cyklus známým počtem opakování, např. for i in range(20): Z programátorského hlediska se jedná o podmínku. Pomocí podmínek se obvykle zapisují i cykly, kde jednu větev na konci navedeme zpět na začátek podmínky, čímž vzniká smyčka.

Cyklus

Spojky

Používají v případě, že se vývojový diagram nevejda na jednu stránku a pokračuje na další straně. Pak je vhodné pomocí spojek označit místo návaznosti pomocí čísla. Značí se kolečkem.

Příklad algoritmu ověření funkčnosti žárovky zapsaného jako vývojový diagram:

Vývojový_diagram_žárovka

Algoritmizace

Algoritmizace je proces, kterým lze prostřednictvím algoritmu řešit nějaký problém

 1. Formulace problému - přesné formulování požadavků, určení výchozích hodnot, požadovaných výsledků, jejich forma a přesnost řešení
 2. Analýza úlohy - ověření řešitelnosti úlohy, první představy o jejím řešení, zjištění, zda má úloha více řešení
 3. Vytvoření algoritmu - sestavení jednoznačného sledů operací, které je třeba provést, aby byla úloha správně vyřešena
 4. Sestavení programu - podle vytvořeného algoritmu v konkrétním programovacím jazyce
 5. Odladění programu - odstranění chyb z programu

Typy chyb

 • Syntaktické chyby - jsou chyby v zápise, které odhalí překladač
 • Logické chyby - vznikají nesprávně navrženým algoritmem či špatným předpokladem v etapě formulace nebo analýzy úlohy. Projeví se nesprávnou činností programu nebo špatnými výsledky

Metody návrhu

Algoritmus se navrhuje několika možnými způsoby:

 • Shora dolů - postup řešení rozkládáme na jednodušší operace, až dospějeme k elementárním krokům.
 • Zdola nahoru - z elementárních kroků vytváříme prostředky, které nakonec umožní zvládnout požadovaný problém
 • Kombinace obou - obvyklý postup shora dolů doplníme “částečným krokem” zdola nahoru tím, že se například použijí knihovny funkcí, vyšší programovací jazyk nebo systém pro vytváření programů (CASE).

Paradigma návrhu algoritmů

Při návrhu algoritmů se uplatňuje množství přístupů, které abstrahují od konkrétní úlohy. K nejúživanějším metodám návrhu algoritmů patří:

 • Rozděl a panuj
 • Hladový algoritmus
 • Dynamické programování
 • Použití hrubé síly
 • Hledání s návratem (backtracking)

Algoritmická složitost

U každého algoritmu nás zajímají dvě vlastnosti: čas, po který algoritmus běží, a paměť, kterou při tom spotřebzje.

Čas měříme v počtu provedených operací. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že aritmetické operace, přiřazování, porovnávání apod. nás stojí jednotkový (konstantní) čas. Množství použité paměti můžeme zjistit tak, že prostě spočítáme, kolik bytů paměti náš prohram použil.

Jak čas, tak paměť se obvykle liší podle toho, jaký vstup náš program zrovna dostal - na velké vstupy spotřebuje více času i paměti než na ty malé. Budeme proto oba parametry určovat v závislosti na velikosti vstupu a hledat funkci, která nám tuto závislost popíše. Takové funkci se odborně říká časová (popř. paměťová, prostorová) složitost.

Více o složitosti naleznete zde.

Programování

Programovací jazyky

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.

Programovací jazyk je komunikačním nástrojem mezi programátore a počítačem, který program interpretuje technickými prostředky. Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk.

Programovací jazyky existují v řadě verzí a implementací (proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky), mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka.

Typy programovacích jazyků

Existuje několik možností kritérií, podle kterých jazyky dělit.

Dle míry abstrakce:

 • vyšší programovací jazyky (většina jazyků)
 • nižší programovací jazyky (např. jazyk symbolických adres - assembler, částečně VHDL)

Dle způsobu překladu a spuštění:

 • kompilované programovací jazyky (např. C, Pascal, Java)
  • před spuštěním jdou nejprve kompletně přeloženy kompilátorem
  • výsledkem je větší rychlost, ale také větší náročnost na správně napsaný kód
 • interpretované programovací jazyky (např. BASIC, Python, Ruby, Perl)
  • interpretované jazyky, které se pouze interpretují (jsou pomalejší, většina jazyků má proto nějakou jinou možnost, pokud nejsou zpomalovány něčím jiným - shell)
  • interpretované jazyky, které se překládají, ale pouze do mezikódu, nikoli do strojového kódu (např. Java, Python)
  • interpretované jazyky, které se po spuštění za běhu programu překládají do strojového kódu počítače (např. Java, pokud se použije systém JIT)

Toto členění není absolutní, řada programovacích jazyků existuje v implementaci jak interpretované, tak kompilované (Java). Mohou se kombinovat oba postupy, zdrojový kód je nejprve kompilován do mezikódu, který je poté interpretován.

Dle oblasti použití

 • univerzální jazyky (obecné použití, postrádají specializované funkce)
 • doménově specifické (DSL)

Vyšší programovací jazyky se dělí takto

 • Procedurální (imperativní)
  • Strukturované (př. C, BASIC)
  • Objektově orientované (př. Java)
 • Neprocedurální (deklarativní)
  • Funkcionální (př. Lisp, Haskell)
  • Logické (př. Prolog)

Některé programovací jazyky (C++, Python, Object Pascal, Rust) umožňují kombinovat různé přístupy. Část řešení může být vyjádřena zápisem funkcí a procedur, část řešení může využívat čistě objektový přístup - klasický příklad C++, podobný přístup využívá jazyk Python, který navíc do určité míry podporuje i funkcionální programování. Protikladem je jazyk Java, kde i jednoduchá funkce musí být vyjádřena formou třídy.

Základní příkazy

Mezi základní příkazy patří:

 • manipulace s daty v paměti (uložení či načtení hodnoty)
 • provedení nějakého numerického výpočtu (+,-,*,/)
 • vyhodnocení nějaké konkrétní podmínky a odpovídající větvení programu
 • opakování nějakého příkazu - cyklus
 • vstup a výstup programu

Podmínky (Větvení)

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním, else. Ve výrazech můžeme používat relační operátory jako je např. rovnost, větší/menší, nerovnost, obecná negace

Cyklus

Pomocí cyklů můžeme jednoduše říct počítači, aby určitý blok kódu opakoval, kolikrát budeme chtít.

For cyklus

For cykly jsou cykly s předem daným počtem opakování. Řídící proměnné cyklu je přiřazena počáteční hodnota, která se zvyšuje v každém průběhu cyklu o krok

While cyklus

Dokud je splněna uvedená podmínka, cyklus pokračuje dál.

Deklarace

Deklarace je v informatice zápis, kterým se v počítačovém programu zavádí jméno (identifikátor) a zpravidla určuje jeho datový typ a další aspekty pro proměnné, funkce (procedury), konstanty apod. Překladač je tak informován o příslušném objektu. V jazycích se silnou typovou kontrolou jako je Pascal, C nebo Ada, je nutné všechny objekty deklarovat dříve, než jsou použity v programu.

Funkce

Funkci si můžeme představit jako nějakou pojmenovanou část kódu (posloupnost příkazů), kterou můžeme opakovaně použít tím, že ji v různých částech programu zavoláme. Funkci při zavolání předáme parametry, které se dostanou do její vnitřní paměti.

Funkce pak na základě obdržených parametrů může provádět nějaké operace, při kterých pracuje se svojí vnitřní pamětí (mluvíme tak o lokální paměti, změny v ní se neprojeví nikde mimo funkci).

Rekurze

Rekurze je velmi důležitá programátorská technika. V podstatě znamená definování nějaké věci (ať už je to nějaký objekt či postup výpočtu) pomocí sebe sama.

Rekurzivně může být například zadána nějaká datová struktura - př. stromy, spojový seznam. Kromě rekurzivních datových struktur se ale často potkáme i s rekurzivním postupem výpočtu programu, nejčastěji realizovaným ve formě funkce, která volá sama sebe - rekurzivní funkce.

U rekurzivních funkcí je nejdůležitější věc definovat koncovou podmínku, při níž už se rekurze zastaví. Jinak by rekurze běžela donekonečna - došla by ji paměť.

Datový typ

Datový typ definuje druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná (nebo konstanta). Datový typ je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s hodnotami tohoto typu provádět. Nemůže být určen pouze oborem hodnot, protože existují i datové typy lišící se pouze v operacích, které je s nimi možné provádět.

Jednoduché datové typy

Jednoduché datové typy jsou většinou přímo zabudovány do jazyka, přičemž v běžně používaných jazycích nejsou parametrizovatelné.

Ordinální datové typy
Hodnoty ordinálního typu tvoří lineárně uspořádanou množinu, kde pro každý prvek je přesně definovaný předchůdce i následovník.

 • logická hodnota (boolean) - nabývá hodnot true nebo false. Je výsledkem porovnání nebo logického výrazu. Jazyk C tento typ nedefinuje, místo toho používá 0 a jakékoli nenulové celé číslo.
 • celé číslo (integer)
 • znak (char, string)
 • výčtový typ (enumerate)

Neordinální datové typy
U neordinálních datových typů není jednoznačně určen předchůdce a následovník každé hodnoty.

 • reálné číslo (float, double, real)

Prázdný datový typ

 • void - jedná se o specialitu jazyka C. Tento typ nenabývá žádných hodnot, může sloužit mimo jiné pro deklaraci funkcí

Speciální funkce pro různé datové typy

???

Třídění

Třídění znamená, že data přerovnáváme do správného pořadí (např. od největšího po nejmenší).

Obvykle třídíme exempláře datové struktury typu pascalského záznamu (struktury, třídy apod.) V takové datové struktuře bývá obsažena jedna význačná položka - klíč, podle které se záznamy řadí, který je zároveň celočíselný. Budeme tedy třídit pole celých čísel.

Přímé metody

Nejjednodušší třídící algoritmy patří do skupiny přímých metod. Jsou krátké, jednoduché a třídí přímo v poli (nepotřebujeme pole pomocné). Tyto algoritmy mají časovou složitost O(N2)O(N^2). Jsou tedy použitelné pouze pokud vstupních dat není mnoho.

Select Sort Select sort je založen na opakovaném vybírání nejmenšího čísla z dosud nesetříděných čísel. Nalezené číslo prohodíme s prvkem na začátku pole a postup opakujeme.

Insert sort Funguje na podobném principu jako třídění přímým výběrem. Na začátku pole vytváříme správně utříděnou posloupnost, kterou postupně rozšiřujeme.

Bubble sort Postupně se porovnávají dvojice sousedních prvků, řekněme zleva doprava, a pokud v porovnávané dvojici následuje menší číšlo, tato dvě čísla se prohodí. Celý postup opakujeme, dokud probíhají nějaké výměny.

Rychlé metody

Sofistikované třídící algoritmy, pracují v čase O(NlogN)O(N log N).

Merge Sort Založený na principu slévání (spojování) již setříděných posloupností dohromady. Jednoduše stačí porovnávat nejmenší prvky obou posloupností a menší z těchto prvlů vždy odstranit a přesunout do nové posloupnosti. Tento algoritmus je velmi složitý a pro zjednodušení a zachování časové složitosti se používájí modifikace, např. s pomocným polem.

Quick Sort Tento algoritmus je založen na metodě Rozděl a panuj. Nejprve si zvolíme nějaké číslo, kterému budeme říkat pivot. Poté pole přeuspořádáme a rozdělíme je na dvě části tak, že žádný prvke v první části nebude větší než pivot a žádný prvek v druhé části naopak menší. Prvky v obou částech pak setřídíme rekurzivním zavoláním téhož algoritmu.

Více o třídění naleznete zde