Link Menu Expand Document (external link)

Základní poznatky z matematiky

13 Feb 2023

Číselné obory, výrazy

Číselné obory

Jsou-li v množině čísel určitého druhu definovány operace sčítání a násobení, mluvíme o číselném oboru.

Obor přirozených čísel N\N

Přirozená čísla slouží k vyjádření počtu osob, zvířat, předmětů apod. Dovedeme je jmenovat, zapisovat a znázorňovat na číselné ose. Rozlišujeme významy slov číslice (cifra) a číslo. Číslice jsou grafické znaky.

Základní operace s přirozenými čísly jsou sčítání a násobení.

Pro každá tři přitozená čísla aa, bb, cc platí:

 • Věta o uzavřenosti oboru vzhledem ke sčítání a násobení (součtem i součinem libovolných přirozených čísel je vždy přirozené číslo): a+ba + b , aba \cdot b
 • Věta o asociativnosti sčítání a násobení (činitele při součtu/násobení můžeme libovolně sdružovat): a+(b+c)=(a+b)+ca + (b + c) = (a + b) + c, a(bc)=(ab)ca \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c
 • Věta o komutativnosti sčítání a násobení (pořadí činitelů můžeme zaměnit): a+b=b+aa + b = b + a, ab=baa\cdot b = b \cdot a
 • Věta o distributivnosti násobení vzhledem ke sčítání (vynásobíme-li číslem součet dvou nebo více čísel, vynásobíme číslem každého sčítance): a(b+c)=ab+aca(b + c) = ab + ac
 • Věta o neutrálnosti čísla 11 vzhledem k násobení: 1a=a1 \cdot a = a

Ostatní operace v oboru přirozených čísel můžeme definovat takto:

Rozdíl aba - b dvou přirozených čísel a,ba, b je to přirozené číslo xx, pro které platí a=b+xa = b + x Podíl a÷ba \div b dvou přirozených čísel a,ba, b je to přirozené číslo xx, pro které platí a=bxa = b \cdot x

Obor celých čísel Z\Z

Pro celá čísla platí stejné věty jako pro přirozená čísla, jsou však rozšířeny o další dve:

 • jedna vyjadřuje uzavřenost oboru celých čísel vzhledem k odčítání: aba - b je celé číslo
 • druhá vyjadřuje neutrálnost OO vzhledem k sčítání celých čísel: 0+a=a0 + a = a

Ke každému celému číslu aa existuje takové číslo (a)(-a), že platí a+(a)=0a+(-a) = 0. Čísla a,(a)a, (-a) se nazývají čísla navzájem opačná.

Obor racionálních čísel Q\Q

Množina QQ věech racionálních čísel obsahuje právě ta čísla, jež lze vyjádřit ve tvaru zlomku p/qp/q, kde pp je celé číslo a qq je přirozené číslo.

Tento zápis však není jednoznačný; každé racionální číslo lze vyjádřit ve tvaru zlomku nekonečně mnoha způsoby krácením či rozšiřováním daného zlomku. Mezi všemi těmito vyjádřeními existuje jediné, které má tu vlastnost, že čísla p,qp, q jsou nesoudělná (jejich společným dělitelem je jenom číslo jedna). O takovém zlomku říkáme, že je vyjádřen v základním tvaru.

Základní věty, které platí pro operace s racionálními čísly jsou obdobné jako u přirozených čísel.

Při dělení a÷ba \div b, b0b \neq 0

Racionální čísla můžeme zapisovat ve tvaru:

 • zlomku
 • desetinného čísla
 • nekonečného periodického rozvoje s vyznačenou periodou

Obor reálných čísel R\R

Reálnými čísly nazýváme čísla, která vyjadřují délky úseček (při zvolené jednotkové úsečce), čísla k nim opačná a nulu. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý bod číselné osy je obrazem právě jednoho reálného čísla.

Množinu všech reálných čísel tvoří čísla racionální a čísla iracionální.

Iracionální čísla lze zapsat jenom takovým desetinným rozvojem, který je nekonečný a neperiodický.

Pro operace s reálnými čísly platí stejné věty jako pro operace s racionálními čísly. Jednou z důležitých vlastností množiny reálných čísel je to, že je to množina uspořádaná.

Absolutní hodnota reálného čísla

Absolutní hodnotu a|a| reálného čísla aa definujeme takto:

Je-li a0a \geq 0, pak a=a|a| = a,
je-li a0a \leq 0, pak a=a|a| = -a.

To znamená, že absolutní hodnota nezáporného čísla aa je rovna číslu aa, absolutní hodnota záporného čísla aa je rovna opačnému číslu a-a, přitom a-a je kladné číslo. Tedy pro každé reálné číslo aa platí a0|a| \geq 0.

Absolutní hodnota každého reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla na číselné ose od počátku.

Tato vlastnost se zpravidla nazývá geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla aa. Z uvedené vlastnosti vyplývá:

 1. Pro všechna reálná čísla aa je a0|a| \geq 0, protože vzdálenost je vždy nezáporné číslo.
 2. Pro všechna reálná čísla aa platí a=a|a| = |-a|, neboť opačné číslo a-a má od počátku stejnou vzdálenost jako číslo aa.

Vzdálenost obrazů reálných čísel a,ba,b na číselné ose je rovna ab|a-b|, resp. ba|b-a|.

Výrazy

Algebraický výraz je tvořen z konstant a proměnných, které jsou dohromady spojeny pomocí algebraických operací a závorek. Proměnná zastupuje čísla z určitého oboru hodnot. Pomocí algebraických výrazů můžeme provádět obecné výpočty.

Výrazy - vzorce

(a+b)2=a2+2ab+b2(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 (ab)2=a22ab+b2(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 a2b2=(ab)(a+b)a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 (ab)3=a33a2b+3ab2b3(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 a3b3=(ab)(a2+ab+b2)a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) a3+b3=(a+b)(a2ab+b2)a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)

Výroky, množiny, základní typy důkazů

Výroky

Výroky jsou oznamovací věty, kterými se srozumitelně vyjadřuje něco, co může být jen pravdivé nebo jen nepravdivé. Značíme je malými písmeny.

Negace výroku v je výrok “Není pravda, že vv”. Zřejmě platí:

 • je-li výrok vv pravdivý, je výrok ¬v\neg v nepravdivý
 • je-li výrok vv nepravdivý, je výrok ¬v\neg v pravdivý

Každý výrok může mít jednu z pravdivostních hodnot: PRAVDA (1, p), NEPRAVDA(1, p).

Výroky, ve kterých je číselný údaj vyjádřen slovy aspoň, resp. nejvýše:

Řekneme-li, že nějaká množina má aspoň kk prvků, znamená to, že počet jejích prvků je větší nebo roven číslu kk.

Řekneme-li, že nějaká množina má nejvýše kk prvků, znamená to, že počet jejích prvků je menší nebo roven číslu kk.

Výrok Negace výroku
“Množina MM má aspoň kk prvků.” “Množina MM má nejvýše k1k - 1 prvků.”
“Množina MM má nejvýše kk prvků.” “Množina MM má aspoň k+1k + 1 prvků.”

Konjunkce

Konjunkce libovolných výroků aa, bb je výrok, který vznikne spojením těchto výroků spojkou “A”.

aba \land b

Negace konjuknce dvou výroků je disjunkce negací ¬a¬b\neg a \lor \neg b.

aa bb aba \land b ¬a\neg a ¬b\neg b ¬a¬b\neg a \lor \neg b
1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1

Konjunkce libovolných výroků aa, bb je pravdivá pouze tehdy, když jsou pravdivé oba výroky aa, bb.

Disjunkce

Disjunkce libovolných výroků aa, bb vznikne spojením těchto výroků spojkou “NEBO”.

aba \lor b

Negace disjunkce dvou výroků je konjunkce negací ¬a¬b\neg a \land \neg b.

aa bb aba \lor b ¬a\neg a ¬b\neg b ¬a¬b\neg a \land \neg b
1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1

Disjunkce výroků aa, bb je pravdivá pouze tehdy, je-li pravdivý alespoň jeden z výroků aa, bb.

Implikace

Implikace výroků aa, bb je výrok, který vznikne spojením obratem “JESTLIŽE, PAK”.

a    ba \implies b

Negace implikace dvou výroků je konjunkce výroku aa a negace výroku bb a¬ba \land \neg b.

aa bb a    ba \implies b ¬b\neg b a¬ba \land \neg b
1 1 1 0 0
1 0 0 1 1
0 1 1 0 0
0 0 1 0 1

Implikace je pravdivá pouze tehdy, když jsou pravdivé oba výroky aa, bb nebo když je výrok aa nepravdivý a výrok bb jakýkoli.

Z pravdivosti implikace a    ba \implies b nevyplývá pravdivost obrácené implikace b    ab \implies a.

Implikace a    ba \implies b a obměněná implikace b    ab' \implies a' jsou ekvivalentní.

Ekvivalence

Ekvivalence výroku a, b vznikne přidáním slovního spojení “PRÁVĚ TEHDY KDYŽ”.

Ekvivalence libovolných výroků aa, bb je konjunkce implikace a    ba \implies b a obrácené implikace b    ab \implies a, tj. výrok (a    b)(b    a)(a \implies b) \land (b \implies a).

aba \leftrightarrow b

Negace ekvivalence dvou výroků je buď ¬ab\neg a \leftrightarrow b nebo a¬ba \leftrightarrow \neg b.

aa bb aba \leftrightarrow b ¬a\neg a ¬b\neg b ¬ab\neg a \leftrightarrow b a¬ba \leftrightarrow \neg b
1 1 1 0 0 0 O
1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 0

Ekvivalence je pravdivá pouze tehdy, když výroky aa, bb jsou oba pravdivé neb oba nepravdivé.

Tautologie a kontradikce

Tautologie nastává, pokud je výrok vždy pravdivý. Kontradikce nastává, pokud výrok není nikdy pravdivý.

Kvantifikátory

Kvantifikátory slouží k vymezení prvků s nějakou vlastností. Po použití kvantifikátoru vznikají kvantifikované výroky.

 1. Obecný kvantifikátor
  • říká, že daná vlastnost platí pro všechny prvky
  • značí se \forall
  • \forall nn N\in N: pro každé přirozené nn platí
  • negace: pro každý prvek platí \rightarrow existuje jeden prvek, pro který neplatí…
  • Každá kočka je černá \rightarrow Existuje alespoň jedna kočka, který není černá.
 2. Existenční kvantifikátor
  • říká, že existuje alespoň jeden prvek s danou vlastností
  • značí se \exists
  • \exists xx R\in R: existuje alespoň jedno reálné číslo…
  • negace: existuje prvek, pro který platí \rightarrow pro každý prvek neplatí…
  • Alespoň jeden má kalkulačku. \rightarrow Nikdo nemá kalkulačku.

Množiny

Množinou rozumíme souhrn nějakých objektů (předmětů), které nazýváme prvky uvedené množiny. K vyjádření skutečnosti, že xx je prvkem množiny AA, používáme zápis xAx \in A; xx není prvkem množiny zapisujeme xAx \notin A.

Množinu zapisujeme:

 1. Výčtem prvků
  • nezáleží na pořadí prvků a každý z těchto prvků musí být ve výčtu zastoupen právě jednu
A={1,2,3,..}A = \{1, 2, 3,..\}
 1. Uvedením charakteristické vlastnosti prvků množiny
  • Uvedeme takovou vlastnost, kterou mají všechny prvky množiny a kromě této množiny žádný jiný prvek tuto vlastnost nemá
A={xN;x3}A = \{x \in N; x \leq 3\}

Množina, která neobsahuje žádný prvek se nazývá prázdná množina a značí se \emptyset. B je podmnožinou A (zapisujeme BAB\subset A) právě tehdy, když každý prvek množiny B je zároveň prvkem množiny A. Každá množina je vždy o sobě sama podmnožinou A\emptyset \subset A.

Rovnost množin

Množiny A, B se rovnají (zapisujeme A=BA = B) právě tehdy, když každý prvek množiny A je prvkem množiny B a zároveň každý prvek množiny B je prvkem množiny A.

V případě, že množina BB je podmnožinou množiny AA, zavádíme dále pojem doplněk množiny BB v množině AA (zapisujeme BB') a to jako množinu všech prvků z AA, které nepatří do BB.

Průnik množin A,BA, B (zapisujeme ABA \cap B ) definujeme jak množinu všech prvků, které zároveň patří do obou množin.

Sjednocení množin A,BA, B (zapisujeme ABA \cup B ) definujeme jako množinu všech prvků, které patří aspoň do jedné z množin A,BA, B.

Rozdíl množin A,BA, B (zapisujeme ABA \setminus B ) definujeme jako množinu všech prvků množiny AA, které nejsou prvky množiny BB.

Intervaly

Jsou to množiny zobrazené úsečkou, polopřímkou nebo přímkou na číselné ose. Krajní body k ní mohou ale nemusí patřit.

Intervaly mohou být:

 • omezené - dají se na číselné ose znázornit úsečkou, dále je rozdělujeme na:
  • uzavřené - krajní body patří do množiny intervalu
  • otevřené - krajní body nepatří do množiny intervalu
  • polouzavřené - jen jeden krajní bod patří do množiny intervalu
 • neomezené - zavádíme znak \infty, “jdou do nekonečna”

Definice, matematické věty, hypotézy, axiomy, důkazy

Definice je vymezení matematického pojmu pomocí pojmů základních nebo pojmů dříve definovaných.

Matematická věta je výrok, jehož pravdivost je dokázána.

Hypotéza je výrok, o němž nevíme, zda je pravdivý.

Axiomy jsou tvrzení, která se přijímají za pravdivá bez důkazů.

Důkaz je úvaha, která zdůvodňuje platnost matematické věty. Je to postup, jak z hypotézy udělat matematickou větu.

Matematické věty

V matematice jsou nejčastěji tyto typy matematických vět:

 1. Věty, které mají tvar elementárního výroku, např.:

  druhá odmocnina ze dvou je číslo iracionální.

 2. Věty, které mají tvar implikace, např.:

  rozmístíme-li do deseti přihrádek jedenáct předmětů, pak aspoň v jedné přihrádce jsou aspoň dva předměty.

 3. Věty, které mají tvar ekvivalence, např.:

  počet prvočísel je nekonečný právě tehdy, když neexistuje největší prvočíslo.

Důkazy vět elementárního výroku

K důkazu těchto vět se obvykle používá přímý důkaz nebo důkaz sporem.

Přímý důkaz je založen na této vlastnosti implikace: Platí-li výrok aa a implikace a    ba \implies b, platí i výrok bb.

Důkaz sporem je založen na této vlastnosti implikace: Platí-li implikace a    ba \implies b a neplatí-li výrok bb, neplatí ani výrok aa.

Důkaz vět, které mají tvar implikace

K důkazu těchto vět se používá důkaz přímý, důkaz sporem a důkaz nepřímý.

Nepřímý důkaz věty a    ba \implies b spočívá v tom, že dokážeme obměněnou implikaci ¬b    ¬a\neg b \implies \neg a, která je s implikací a    ba \implies b ekvivalentní.

Důkaz vět, které mají tvar ekvivalence

Platnost věty typu aba \leftrightarrow b se nejčastěji dokazuje tak, že se dokážou implikace a    ba \implies b a implikace b    ab \implies a.