Link Menu Expand Document (external link)

Planimetrie

05 Feb 2023

Rovinné útvary

Základní geometrické pojmy, bod a přímka, vznikaly abstrakcí z hmotných objektů. Název geometrie znamenal původně zeměměřictví. Nyní je geometrie chápána jako část matematiky, která se zabývá studiem geometrických objektů. Planimetrie studuje geometrické útvary v rovině.

Základní geometrické pojmy

V některých učebnicích se uvádí jako základní geometrické pojmy bod, přímka, rovina, popř. i sám prostor. Mezi základní útvary se někdy zahrnují i kružnice, trojúhelník a čtverec.

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar. Dle Euklidovských Základů je bod něco, co nemá části, nelze jej dále dělit. Všechny geometrické útvary jsou definovány jako množina bodů. Zpravidla nekonečně velká (pouze samotný bod je jednoprvková množina). Za bod lze považovat také úsečku nulové délky.

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar. V euklidovské geometrii pro každé dva body existuje právě jedna přímka, která oběma prochází. Tato přímka obsahuje nejkratší spojnici mezi dotyčnými body, úsečku z jednoho bodu do druhého.

Speciální případ přímky je osa. Přímku lze algebraicky popsat pomocí lineárních rovnic nebo lineárních funkcí.

Dvě různoběžné přímky - různoběžky - mohou mít nejvýš jeden společný bod, průsečík. Je-li PP průsečík různoběžek a,ba,b, píšeme ab={P}a \cap b = \{ P \}, příp. PabP \in a \cap b.

Daným bodem AA lze vést k dané přímce pp jedinou rovnoběžku.

Jsou-li dány dvě různé přímky a,ba,b a přímka pp, která je protíná v různých bodech A,BA,B, říkáme, že jsou přímky a,ba,b proťaty příčkou pp. Příčka je název pro úsečky nebo přímky, které mají specifickou polohu k jednomu či několika útvarům.

Jestliže jedna dvojice souhlasných (střídavých) úhlů vyťatých příčkou pp přímek a,ba,b jsou úhly shodné, pak přímky a,ba,b jsou rovnoběžné.

Každým bodem AA lze vést k dané přímce pp jedinou kolmici kk. Je-li aba \bot b a aca \bot c, pak je bcb \| c.

Polopřímka

Bod rozděluje přímku na dvě navzájem opačné polopřímky a je jejich společným počátkem.

Úsečka

Úsečku ABAB tvoří všechny body přímky ABAB, které leží mezi body AA, BB a body AA, BB.

Úhel

Dvě různé polopřímky VA, VB dělí rovinu na dva úhly AVBAVB. Polopřímky VA, VB se nazývají ramena, bod V vrchol obou úhlů.

Pravý úhel je takový úhel, který je shodný se svým úhlem vedlejším.

Dvojice úhlů

Nejsou-li polopřímky VA, VB opačné, je jeden úhel AVBAVB průnikem polorovin VABVAB, VBAVBA a nazývá se konvexní úhel AVBAVB, značíme AVBAVB. Druhý úhel AVBAVB vznikne sjednocením polorovin opačných k polorovinám VABVAB, VBAVBA a nazývá se nekonvexní úhel AVBAVB, značíme AVBAVB.

Konvexní útvar

Geometrický útvar se nazývá konvexní, jestliže úsečka, spojující kterékoli dva body útvaru, je částí tohoto útvaru.

Trojúhelníky

Tři různé body AA, BB, CC, které neleží v přímce, určují trojúhelník ABCABC.

Body AA, BB, CC jsou vrcholy trojúhelníku ABCABC, úsečky ABAB, BCBC, ACAC jsou strany trojúhelníku ABCABC, konvexní úhly BACBAC, ABCABC, BCABCA vnitřní úhly trojúhelníku.

Podle délek stran rozlišujeme trojúhelníky:

 • různostranné neboli obecné, v nichž žádné dvě strany nejsou shodné
 • rovnoramenné, které mají dvě strany (ramena) shodné, třetí strana se nazývá základna. Zvláštním případem rovnoramenných trojúhelníků jsou trojúhelníky rovnostranné, které mají všechny strany shodné

Podle velikosti vnitřních úhlů dělíme trojúhelníky na:

 • ostroúhlé se všemi ostrými úhly
 • tupoúhlé s jedním tupým úhlem
 • pravoúhlé s jedním pravým úhlem

Součet vnitřních úhlů je úhel přímý

Vnější úhel je roven součtu vnitřních úhlů při zbývajících vrcholech.

Vlastnosti trojúhelníku

Trojúhelníková nerovnost:
Pro každé tři body AA, BB, CC platí trojúhelníková nerovnost AB<AC+BC\lvert AB \rvert < \lvert AC \rvert + \lvert BC \rvert, rovnost nastane, právě když bod CC leží na úsečce ABAB. V každém trojúhelníku platí:

 • Součet každých dvou stran trojúhelníku je vetší než strana třetí.
 • V trojúhelníku leží proti větší straně větší vnitřní úhel, proti většímu vnitřnímu úhlu leží větší strana.

Střední příčka trojúhelníku je úsečka, spojující středy dvou stran trojúhelníku.

Každá střední příčka trojúhelníki je rovnoběžná s tou stranou trojúhelníku, jejíž střed nespojuje. Její délka je rovna polovině délky této strany.

Úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a pata kolmice vedené tímto vrcholem k přímce určené zbývajícími vrcholy trojúhelníku, se nazývá výška trojúhelníku. Označujeme je obvykle va,vb,vcv_a, v_b, v_c.

Všechny tři přímky, v nichž leží výšky trojúhelníku se protínají v jediném bodě OO, tzv. průsečíku výšek, kterému se také říká ortocentrum.

Těžnice trojúhelníku je úsečka, spojující vrchol trojúhelníku se středem jeho protější strany. Označujeme je obvykle ta,tb,tct_a, t_b, t_c.

Těžniče trojúhelníku se protínají v jednom bodě zvaném těžiště trojúhelníku. Značíme TT. Vzdálenost těžiště od vrcholu trojúhelníku je rovna dvěma třetinám délky příslušné těžnice.

Každému trojúhelníku můžeme opsat i vepsat kružnici. Kružnice opsaná trojúhelníku je kružnice procházející všemi vrcholy trojúhelníku, obvykle ji označujeme rr. Kružnice vepsaná trojúhelníku je kružnice, která se dotýká všech stran trojúhelníku, obvykle ji označujeme ρ\rho.

Osy stran trojúhelníku se protínají v jednom bodě, a to ve středu kružnice trojúhelníku opsané. Osy vnitřních úhlů trojúhelníků se protínají v jednom bodě, a to středu kružnice trojúhelníku vepsané.

Shodnost trojúhelníků

Dva trojúhelníky jsou shodné, jestliže je lze přemístit tak, že se kryjí. Shodnost trojúhelníků ABC,ABC\bigtriangleup ABC, \bigtriangleup A'B'C' zapisujeme ABCABC\bigtriangleup ABC \cong \bigtriangleup A'B'C'.

Říkáme tím, že při přemístění přejde bod AA do bodu AA', bod BB do bodu BB' a bod CC do bodu CC'. Body A,AA,A' jsou k sobě příslušné, stejně tak B,BB,B' a C,CC,C'.

Shodnost trojúhelníků zpravidla nezjišťujeme pomocí přemišťování. Stačí, přesvědčíme-li se o shodnosti některých stran a úhlů.

Platí:

 • Věta sss: Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách, jsou shodné.
 • Věta usu: Dva trojúhelníky, které se shodují v jedné straně a úhlech přilehlých této straně, jsou shodné.
 • Věta sus: Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném, jsou shodné.
  (známe ze základní školy)

Existuje však ještě jedno tvrzení o shodných trojúhelnících:

 • Věta ssu: Dva trojúhelníky jsou shodné, shodují-li se ve dvou stranách a úhlu proti větší z nich.

Podobnost trojúhelníků

Pro každé dvě úsečky AB,CDAB, CD můžeme stanovit kladné číslo kk, pro které platí k=AB÷CDk = |AB| \div |CD| neboli AB=kCD|AB| = k \cdot |CD|. Číslo kk se nazývá poměr úseček AB,CDAB, CD.

Definice podobnosti trojúhelníků:
Trojúhelník A,B,CA', B', C' je podobný trojúhelníku ABCABC, jestliže existuje kladné číslo kk tak, že pro jejich strany platí:

AB=kAB,BC=kBC,CA=kCA,|A'B'| = k \cdot |AB|, |B'C'| = k \cdot |BC|, |C'A'| = k \cdot |CA|,

neboli

c=kc,a=ka,b=kbc' = k \cdot c, a'= k \cdot a, b' = k \cdot b

Číslo kk se nazývá poměr podobnosti trojúhelníků ABC,ABCABC, A'B'C'. Je-li k>1k > 1, nazývá se podobnost zvětšení, je-li k<1k < 1, jde o zmenšení. Je-li k=1k=1, jsou oba trojúhelníky shodné. Podobnost trojúhelníků zapisujeme ABCABC\bigtriangleup ABC \sim \bigtriangleup A'B'C'.

O podobnosti trojúhelníků lze rozhodnout nejen pomocí délek stran, ale i pomocí velikostí úhlů, a to podle vět uuuu a sussus:

 • Věta uuuu: Dva trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se ve dvou úhlech. V podobných trojúhelnících jsou všechny odpovídající si úhly shodné.
 • Věta sussus: Dva trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se v jednom úhlu a v poměru délek stran ležících na jeho ramenech.

Čtyřúhelníky

nn-úhelník, kde n=4n = 4, se nazývá čtyřúhelník.

Čtyřúhelníky můžeme rozdělit do tří skupin: různoběžníky, lichoběžníky, rovnoběžníky.

 1. Různoběžník je čtyřúhelník, jehož žádné dvě strany nejsou rovnoběžné.
 2. Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě strany jsou rovnoběžné a zbývající dvě strany nejsou rovnoběžné. Rovnoběžné strany se nazývají základny, zbývající dvě ramena. O lichoběžníku víme:
  • Jeho základny nejsou shodné, ramena mohou být shodná. Lichoběžník, jehož ramena jsou shodná, nazýváme rovnoramenný lichoběžník
  • Jen jedno rameno může být kolmé k základně. Pak je toto rameno kolmé i k druhé základně. Lichoběžník, jehož jedno rameno je kolmé k základně, nazýváme pravoúhlý lichoběžník.
  • Součet vnitřních úhlů při každém rameni lichoběžníku je úhel přímý. Střední příčka lichoběžníku je úsečka, spojující středy jeho ramen. Platí:
   • Střední příčka lichoběžníku je rovnoběžná s oběma základnami. Její délka je rovna aritmetickému průměru délek obou základen.
 3. Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož obě dvojice protějších stran jsou rovnoběžné. Podle velikostí úhlů můžeme rovnoběžníky dělit na pravoúhlé (obdélník a jeho speciílní případ čtverec), kosoúhlé (kosodélník a jeho speciální případ kosočtverec) a různostranné (obdélník, kosodélník). Základní vlastnosti rovnoběžníku jsou:
  • Protější strany rovnoběžníku jsou shodné.
  • Protější vnitřní úhly rovnoběžníku jsou shodné.
  • Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí; jejich společný bod je středem rovnoběžníku

Čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici, se nazývá tětivový - jeho strany jsou tětivami opsané kružnice.

 • Součet protějších vnitřních úhlů tětivového čtyřúhelníku je úhel přímý.

Čtyřúhelník, kterému lze vepsat kružnici, se nazývá tečnový - jeho strany jsou tečnami vepsané kružnice.

 • Součty délek dvojic protějších stran tečnového čtyřúhelníku jsou si rovny.

Čtyřúhelník, kterému lze opsat i vepsat kružnici, se nazývá dvojstředový.

Deltoid je čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou k sobě kolmé a jedna z nich (hlavní) prochází středem druhé (vedlejší). Je to tečnový čtyřúhelník.

Kružnice, kruh

Definice kružnice:

Je dán bod SS a kladné číslo rr. Kružnice k(S;r)k(S;r) je množina všech bodů (roviny), které mají od bodu SS vzdálenost rr.

Bod SS se nazývá střed kružnice, číslo rr je poloměr kružnice. Množina všech bodů (roviny), které mají od bodu SS vzdálenost menší nebo rovnu rr se nazývá kruh K(S;r)K(S;r). Bod SS je střed kruhu, číslo rr je poloměr kruhu.

Úsečka ABAB, kde A,BA, B jsou dva různé body kružnice, se nazývá tětiva kružnice.

Vzájemná poloha přímky a kružnice:

 • Přímka, jejíž dva body leží na kružnici, je její sečna, společné body A,BA, B jsou průsečíky.
 • Přímka, která má s kružnicí jediný společný bod TT, je její tečna, společný bod je bod dotyku.
 • Přímka, která nemá s kružnicí žádný společný bod, je její vnější přímka.

Pata kolmice vedené ze středu kružnice na sečnu ABAB je středem tětivy ABAB.
Tečna kružnice je kolmá k poloměru, který spojuje bod dotyku se středem kružnice.
Vzájemnou polohu přimky a kružnice charakterizuje také vzdálenost středu kružnice a přímky.

Vzájemná poloha dvou kružnic:

 • Dvě kružnice, které mají společný střed, nazýváme soustředné, nemají buď žádný společný bod nebo jsou totožné.
 • Pokud jsou kružnice nesoustředné, leží bu vně druhé, nebo mají vnější dotyk, nebo se protínají ve dvou bodech.

Euklidovy věty

Euklidovy věty byly odvozeny na základě podobnosti trojúhelníků

Euklidova věta o výšce

V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina výšky k přeponě rovna součinu délek obou úseků přepony.

v2=cacbv^2 = c_a \cdot c_b

Euklidova věta o odvěsně

V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky odvěsny rovna součinu délek přepony a přilehlého úseku.

a2=ccaa^2 = c \cdot c_a

Pythagorova věta

Pythagorova věta je bezprostředním důsledkem Euklidových vět.

V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky přepony rovna součtu druhých mocnin délek obou odvěsen

a2+b2=c2a^2 + b^2 = c^2

Konstrukční úlohy

Nejpoužívanější metodou řešení planimetrických konstrukčních úloh je metoda množin všech bodů dané vlastnosti, poté se používá také metoda algebraická a metoda geometrických zobrazení.

Množina bodů dané vlastnosti

Kružnice k(S;r)k(S;r) je množina všech bodů, které mají od bodu SS vzdálenost rr

Množina MM všech bodů roviny ρ\rho, které mají danou vlastnost, je množina bodů, pro kterou současně platí:

 1. Každý bod množiny MM má danou vlastnost.
 2. Každý bod roviny, který má danou vlastnost, patří do množiny MM.

Konstrukce trojúhelníků

Trojúhelník je zpravidla určen třemi vhodně zvolenými prvky. K určovacím prvkům počítáme jeho strany, úhly, výšky, těžnice, poloměry opsané a vepsané kružnice.

Konstrukce čtyřúhelníků

Při konstrukci čtyřúhelníků jde obvykle o konstrukci trojúhelníků, na které je čtyřúhelník rozdělen úhlopříčkami. K určovacím prvkům čtyřúhelníku patří jeho strany, úhly, úhlopříčky, úhel úhlopříček, výšky, poloměry opsané a vepsané.

Zobrazení v rovině

Zobrazení ZZ v rovině je předpis, který každému bodu XX roviny přiřazuje právě jeden bod XX' roviny. Bod XX se nazývá vzor, bod XX' jeho obraz; zapisujeme Z:XXZ: X \rightarrow X'

Body XX, pro jejichž obrazy platí X=XX' = X, se nazývají samodružné body zobrazení. Zobrazení, ve kterém je každý bod samodružný, se nazývá identita.

Shodné zobrazení

Zobrazení (v rovině) je shodné zobrazení, shodnost, jestliže obrazem úsečky ABAB je úsečka ABA'B'.

Příklad s průsvitkou: Jestliže je třeba přemisťování obracet průsvitku, jde o nepřímou shodnost, neobrátíme-li průsvitku, jde o shodnost přímou.

Osová souměrnost

Je dána přímka oo. Osová souměrnost s osou oo je shodné zobrazení O(o)O(o), které přiřazuje:

 1. každému bodu XoX \notin o bod XX' tak, že přímka XXXX' je kolmá k přímce oo a střed úsečky XXXX' leží na přímce oo.
 2. každému bodu YoY \in o bod Y=YY = Y'

Středová souměrnost

Je dán bod SS. Středová souměrnost se středem SS je shodné zobrazení S(S)S(S), které přiřazuje:

 1. každému bodu XSX \neq S bod XX' tak, že bod SS je středem úsečky XXXX',
 2. bodu SS bod S=SS' = S.

Posunutí

Je dána orientovaná úsečka ABAB. Posunutí (translace) je shodné zobrazení T(AB)T(AB), které každému bodu XX přiřadí bod XX' tak, že orientované úsečky XXXX' a ABAB mají stejnou délku a jsou souhlasně orientované.

Otočení

Je dán orientovaný úhel, jehož jedna velikost je φ\varphi, a bod SS. Otočení (rotace) je shodné zobrazení R(S,φ)R(S, \varphi), které přiřazuje:

 1. každému bodu XSX \neq S bod XX' tak, že XS=XS\lvert X'S \rvert = \lvert XS \rvert a orientovaný úhel XSXXSX' má velikost φ\varphi
 2. bodu SS bod S=SS'=S

Podobné zobrazení

Podobné zobrazení nebo také podobnost je geometrické zobrazení (v rovině), pro které existuje kladné číslo kk tak, že pro každé dvě dvojice bodů A,AA, A' a B,BB, B' vzoru a obrazu je splněn vztah AB=kAB\lvert A'B' \rvert = k \cdot \lvert AB \rvert.

Číslo kk se nazývá poměr podobnosti

Stejnolehlost

Je dán bod SS a reálné číslo K(K0)K (K \neq 0). Stejnolehlost (homotetie) se středem SS a koeficientem KK je zobrazení H(S,K)H(S,K), které přiřazuje:

 1. každému bodu XSX \neq S bod XX' tak, že platí SX=KSX\lvert SX' \rvert = \lvert K \rvert \cdot \lvert SX \rvert; přitom pro K>0K > 0 leží bod XX' na polopřímce SXSX, pro K<0K<0 je bod XX' bodem polopřímky opačné k polopřímce SXSX
 2. bodu SS bod S=SS' = S