Link Menu Expand Document (external link)

Úvod do výpočetní techniky

28 Jan 2023

Výpočetní technika - význam a uplatnění

 • široké využití napříč všemi vědami a povoláními (biologie - medicína, matematika, fyzika, astronomie, ekonomie - účetnictví)
 • automatizace a digitalizace > různé dokumenty, programy (Word, Excel atd.)
 • pomocí počítačů a programovacích jazyků jsou dnes už všechny matematické, fyzikální a astronomické výpočty jednodušší

Historie výpočetní techniky

 • Prvopočátky počítačů lze hledat již cca 5000 let př.n.l., kdy se objevují první pomuůcky pro usnadnění počítání s čísly
 • ABAKUS = pochází ze Starověké Číny > počítadlo, deska, do které se vkládaly kamínky + další kuličkové počítadla
 • počátek 17. století - logaritmické pravítko - používané dodnes
  • Mechanické kalkulátory:
   • počítací hodiny - mechanický stroj schopný násobit a dělit
   • pascaline - mechanická kalkulačka na sčítání dlouhých sloupců čísel
   • arithmometr - první hromadně prodávaný počítací přístroj
   • byly používány až do druhé poloviny 20. st.
   • možnosti byly velice omezené, bylo nutné najít jiný princip
 • Děrné štítky = od 19. století, první médium pro zápis programů, zautomatizovaly tklacovské stavy na výrobu vzorovaných tkanin
  • analytical engine
  • elektromechanické sčítací stroje (velké firmy a banky)

Moderní historie počítačů

(rozdělujeme do generací):

Nultá generace

 • 30.-40. léta 20. st.
 • využívaly relé = elektromagnetické přepínače
 • zástupci počítačů: Z1 (velmi poruchový, nepoužitelný) Z2 (obsahoval asi 200 relé), Z3 (2600 relé)
  • pracoval ve dvojkové soustavě
  • asi 50 aritmetických operací za minutu
 • MARK1 - rychlejší relé, 3 součty za sekundu
  • 15 m dlouhý, 5 tun
  • poháněný elektromotorem o výkonu 3,7 kW
  • používal děrnou pásku, pracoval v desítkové soustavě
  • během stovek hodin vypočítal konfigurace uranové nálože první atomové bomby
 • Turingova bomba
  • Britové ho použili k prolomení kódu německého šifrovacího přístroje Enigma
 • MARK II
  • rychlejší

První generace 1946-1956

 • počítače byly velmi drahé, neefektivní, poruchové
 • nízká výpočetní rychlost, používaly děrné štítky a pásky
 • obsahovaly již pevné disky
 • používají elektronky (zesilují elektrické signály)
 • zástupci:
 • ENIAC
  • první univerzálně programovatelný stroj na zprácování informací
  • zabíral celou halu, chlazen leteckými motory
  • pouze na matematické výpočty, nepoužíval dvojkovou soustavu (nebyl univerzálně použitelný)
 • MANIAC (použit k sestavení atomové bomby)

Von Neumannova koncepce počítače

 • matematik, kolem roku 1950 položil základy konstrukce současných počítačů
  • počítač se skládá z:
   • řídící jednotky (řadič) - koordinuje činnost ostatních jednotek a určuje, co mají v kterém okamžiku dělat
   • aritmeticko-logická jednotka (ALU) - provádí numerické výpočty, vyhodnocuje podmínky,…
   • operační paměť - uchovává data a program
   • vstupní zařízení - zařízení, odkud se do počítače dostávají data ke zpracování
   • výstupní zařízení - do tohoto zařízení zapisuje počítač výsledky své činnosti
  • pro reprezentaci dat se používá dvojková soustava -> počítač je univerzálně použitelný
  • sestaven EDVAC

Druhá generace 1957-1965

 • použití tranzistorů - je základem všech dnešních integrovaných obvodů
 • velké zmenšení rozměrů a snížení energetické náročnosti
 • vyšší rychlost a spolehlivost
 • počátky operačních systémů a programovacích jazyků
 • zástupci: UNIVAC, EPOS, EPOS2

Třetí generace 1966-1980

 • použití integrovaných obvodů
 • opět zmenšení
 • zástupci: Cray, IBM 360
 • 1969 vznik mikroprocesoru - integrovaný obvod s velkou hustotou integrace
 • objevuje se multiprogramování (může provádět více operací najednou)
 • vznikají nové programovací jazyky (Pascal, Python atd)

Čtvrtá generace 1981 až do teď

 • použití mikroprocesorů (vysoká koncentrace integrovaných obvodů)
 • vyšší spolehlivost, menší rozměry, větší rychlost, větší kapacita paměti
 • vývoj osobních počítačů
 • ALTAIR 8800
   1. osobní počítač
  • programování pomocí přepínačů
  • bez obrazovky, klavesnice
 • APPLE I, APPLE II
  • vznik textových a tabulkových editorů -> zefektivnění kancelářské práce, počítače už nejsou hračka pro vědce
 • operační systém Microsoft, BIOS

Trendy ve vývoji počítačů

 • zvýšení kapacity rychlosti, kapacity paměti
 • snížení energetické náročnosti
 • dotykové obrazovky
 • rychlejší připojení k internetu

Budoucnost výpočetní techniky

 • kvantové počítače

Výpočetní technika - Jednotky informací

 • informaci v informatice tvoří kódovaná data, která můžeme podle potřeby vysílat, příjmat, uchovávat a zpracovávat
 • informaci přenášíme pomocí signálu analogového nebo signálu digitálního (v dnešní době častěji využívaný digitální)

Bit

 • nejmenší jednotka, se kterou dokáže počítač pracovat je 1 bit
 • bit = binary digit (dvojková číslice)
 • může nabývat pouze hodnot 0 a 1
  • můžeme považovat za informaci typu ano/ne, platí/neplatí
 • značíme malým b

Byte

 • jednotka informace složená z 8 bitů
 • obvykle má hodnotu jednoho čísla či písmene
 • stále je to velice malá jednotka, a proto se používají její násobky (1kB = 1024B, 1MB = 1024kB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB)
 • značíme velkým B
 • 1B = 8b

Číselné soustavy

Dvojková (binární) soustava

 • pouze 0 a 1
 • používá se ve všech moderních počítačích, protože symboly 1 a 0 symbolizují dva stavy elektrického obvodu
  • 1 - zapnuto, 0 - vypnuto
 • číslo zapsané v binární soustavě se nazývá binární číslo

Osmičková soustava

 • 0-7
 • dnes se už moc nevyužívá
 • pozůstatky např. přístupová práva v Unixu nebo kódy Unicode; využití kvůli lehkému převodu s dvojkovou a menšímu počtu znaků než u 16-kové

Desítková (dekadická) soustava

 • 0-9
 • nejstarší a nejpoužívanější číselnou soustavou
 • používá se v běžném životě, ve vědě, v technice

Šestnáctková (hexadecimální) soustava

 • 0-9; A-F
 • čísla jsou kratší než ve dvojkové tzn. lépe zapamatovatelná a použitelná, menší pravděpodobnost chyby
 • např. kódy barev, binární reprezentace souborů, programování (první “programovací jazyk” byly šestnáctkové kódy instrukcí)

Kódování dat

Před zpracováním dat v počítači, je nutné převést znaky do tvaru, kterému počítač rozumí, to znamená přiřadit datům určité kombinace bitů. Tento proces se nazývá kódování.

Kód je v podstatě přepis pro jednoznačné přiřazení určité kombinace bitů příslušnému znaku. Kombinací bitů se říká kódové slovo. Data lze zpátky dekódovat.

Kódování znaků

Založeno na principu znakové sady tj. množiny, která každému znaku přiřazuje binární reprezentaci (mimo počítače sem lze zařadit např. Morseovu abecedu). Nejstarší IBM EBCDIC - používal se déle než měl, problémy s kolizemi s ASCII.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

 • historicky nezrozšířenější znaková sada; i dnešní znakové sady s ní zůstávají částečně kompatibilní
 • obsahuje anglickou abecedu, speciální znaky (, $, % nebo znaky pro vytvoření tabulek - rovná čára, roh, kříž), interpunkční znaménka, matem. symboly a řídící sekvence
 • původně sedmibitová; nestandardní, brzy rozšířena na 8-bit
 • tím vzniklo místo, do kterého si každý národ přidal vlastní znaky \rightarrow nekompatibilita

Unicode

 • reakce na nekompatibilní ASCII kódy
 • obsahuje prakticky všechna písma používaná na zemi (včetně znakových), fonetické znaky, emoji, číslicové fonty, historická písma…
 • zpětně kompatibilní s ISO Latin 2 (důležité pro starší weby)
 • definuje tabulku znaků a příslušné kódy, ale neřeší jejich uložení v binární formě = několik dalších standardů
 • nejpoužívanější UTF-8, výhodou flexibilní délka znaku, tj. původní ASCII znaky mají pouze 8-bitů, u dalších znaků se rozšiřuje až do 32; pro jednoznačné určení se používají přdpony
 • nebo UTF-32 přímé kódování - velmi nehospodárné k místu, ale jednoduché na čtení
 • dnes jediný prakticky používaný
 • poslední verze 2021

Komprese

 • dělíme na ztrátovou (odstranění přebytečných dat) a bezztrátovou (dochází k odstranění redudantních dat, která lze rekonstruovat)
 • ztrátová se používá např. u videa, zvuku (mp3), nebo u obrázků (JPG, PNG) - běžný člověk drobné snížení kvality nepozná a zmenšuje se tím velikost souboru
 • bezztrátová - obrázky (PNG), zvuk (Flac), komprese souborů
 • často je zaměňována s archivací, protože se často vyskytují společně
 • archivací myslíme spojení většího množství souborů do jednoho
 • většina programů tento archiv pak bezztrátově komprimuje (ZIP, RAR, 7ZIP)
 • základním parametrem je kompresní poměr - nekomprimovaná:komprimovaným datům
 • používá se k zmenšení velikosti - posílání dat sítí, zálohování, archivace (tar - tape archiver, původně pro magnetické pásky)…
 • rychlost dnešních CPU umožňuje kompresi i kritických částí OS - např. komprese celého Linux kernelu

Šifrování

 • nazýváme tak změnu znaků tak, aby původní text nebyl čitelný a ideálně ani odvoditelný, ale aby při znalosti kódu bylo možné původni informaci rekontruovat
 • při výběru šifry je důležitý faktor čas, hrubou silou jde prolomit každou šifru; šifra by se měla volit dle poměru hodnota informace:potřebný čas na dešifrování
 • potřeba dešifrovat hesla byla jedna z prvních počítačových úloh - 2. světová válka, A. Turring, bomba
 • obecně nejslabším článkem všech šifer je uživatel
 • nejjednodušší šifrovací metody je naprosté nahrazení, podle nějaké tabulky či pravidel (př. Caesarova šifra)
 • v počítačové kryptografii se šifry dělí na
  • symetrické - šifruje i dešifruje pomocí jediného klíče/hesla
  • asymetrické - používá dvojici klíčů - veřejný pro šifrování a soukromý pro dešifrování (každý může zašifrovat zprávu a můžu ji přečíst jen já)

Kódování souborů - grafika, zvuk, video

Zvuk

 • tzv. digitální zvuk; původní analogový uchovával celou zvukovou vlnu (gramofony), kterou bylo možné dělit na nekonečně malé úseky;